انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران- سخن هیات مدیره
اعضای هیات مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/25 | 

نام

سمت

1

آقای دکتر محمود نیلی احمد‌آبادی

رئیس هیات مدیره

2

آقای مهندس مجید پورعطار

نایب رئیس هیات مدیره

3

شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی

آقای مهندس احمد مراد علیزاده

عضو اصلی

4

آقای دکتر محمدتقی صالحی

عضو اصلی

5

آقای دکتر منصور سلطانیه

عضو اصلی

6

آقای دکتر فرشید مالک قاینی

خزانه دار و عضو اصلی

7

آقای مهندس محمد ضرغامی

عضو اصلی

8

آقای مهندس سیدعلی جزایری

دبیر انجمن

9

آْقای دکتر مالک نادری

عضو علی البدل

10

آقای دکتر مصطفی کتابچی

عضو علی البدل

11

آقای مهندس محمود یعقوبی

بازرس اصلی

12

خانم مهندس فریدا دیوسالار مهاجر

بازرس اصلی

13

آقای مهندس سعید صوفی زاده

بازرس علی‌البدل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران:
http://imes.ir/find.php?item=1.59.21.fa
برگشت به اصل مطلب